tomatoes.sk

Dôležité informácie

Fakturačné údaje

Prevádzkovateľ Tomatoes.sk

Obchodné meno: Tomatoes.sk, s. r. o.

Sídlo: Lichardova 2802/48, 010 01 Žilina

IČO: 45 349 002

IČ DPH: SK2022955374

Číslo účtu: 2924830628/1100

Ochrana osobných údajov

Vaše firemné a osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch, ku ktorým nemá prístup tretia strana.   Firma Tomatoes.sk sa zaväzuje, že vaše osobné a firemné údaje, ktoré sa ku nám dostanú pri vzájomnej obchodnej komunikácii, a ktoré sú nevyhnutné pre štandardný obchodný styk v žiadnom prípade nedá, nepredá, nepožičia ani inak neposkytne tretej strane.

© 2019 tomatoes.sk